Pitanja i odgovori

1. Šta je nekretnina?

Nekretnine (engl. immovables, njem. Immobilien, lat. res immobiles) su stvari koje ne mogu mijenjati položaj u prostoru a da im se pri tome ne uništi bit ili ne promijeni dosadašnja [...]

Više >>

2. Neophodni dokumenti za kupoprodaju nekretnine

Potrebni dokumenti za obavljanje kupoprodajnog procesa nekretnine su vlasnički list (ako je riječ o stanu), dok je za zemljište potrebna i kopija katastarskog plana. Poželjno je ishoditi i urbanističke uvjete gradnje ili [...]

Više >>

3. Pravna sigurnost kupoprodajnog procesa

Pravna sigurnost presudna je stavka svakog sistema trgovanja nekretninama. U Sarajevu se prije nekoliko godina dogodila masovna prevara, što svjedoči o tadašnjoj krhkosti tržišta. Zakonom o notarima koji je implementiran [...]

Više >>

4. Ko određuje vrijednost nekretnine?

Početnu cijenu nekretnine određuje vlasnik/prodavac, ali njena stvarna vrijednost određena je tržišnim kretanjima, zakonom ponude i potražnje na koju utiču razne okolnosti kao što su bankarski sektor, ekonomsko stanje u [...]

Više >>

5. Kako funkcioniraju zemljišne knjige?

Zemljišne knjige su javne knjige u koje se bilježi pravno stanje nekretnina, mjerodavno za pravni promet. Zemljišne knjige temelje se na podacima katastarskog premjera zemljišta.  Katastar zemljišta je javna evidencija [...]

Više >>

6. Ko može kupiti nekretninu u BiH?

Svi građani BiH imaju pravo kupovine nekrentina na cijeloj teritoriji države. Strani državljani moraju ispuniti određene uvjete da bi imali pravo kupovati nekretnine u BiH. Jedan on načina je da [...]

Više >>

7. Obaveze kupca i prodavca u prometu nekretninama?

Kupac je prodavcu obavezan isplatiti cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene. Prodavac je obavezan kupcu predati predmetnu nekretninu u posjed i dozvoliti na istoj prenos vlasništva – davanjem tabularne izjave. Tekst [...]

Više >>

8. Tabularna izjava (Clausula intabulandi)?

Tabularnom izjavom prodavac izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, te stoga dozvoljava kupcu zemljišno–knjižni prenos prava vlasništva na nekretnini. Tekst preuzet sa rental.ba

Više >>

9. Kapara?

Kapara je polog kojim kupac prodavcu isplaćuje u znak poslovne ozbiljnosti i stvarne namjere kupovine nekretnine. Kaparu u cijelosti regulira Zakon o obligacionim odnosima. Kapara obavezuje kako kupca tako i [...]

Više >>

Facebook